head-10.jpg
 หน้านี้สำหรับนักศึกษาใหม่ 
เริ่มทำเมื่อ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ปรับปรุงเมื่อ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖.
รู้จักคณะวิศวกรรมศาสตร์
 ม.อบ. (คูมือนักศึกษาใหม่ ๒๕๕๕)withyouwithUBU/StudentGuideBook-2556-cover.jpg
ปฏิทินการศึกษา ม.อบ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

     อ่าน เอกสารเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่  (เรื่องทั่วไป วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม ที่ต้องเรียนในชั้นปีที่ ๑ การจดบันทึกในการเรียนมหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษแบบวิศวกร  เหตุใดจึงต้องเรียน Calculus เหตุใดจึงต้องเรียนเขียนแบบวิศวกรรม ภาษาไทยกับวิศวกรรมศาสตร์ วิชามนุษย์ และสังคม กับวิศวกรรมศาสตร์)

withyouwithUBU/withUBU51-00.jpg 
สู่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ครบรอบ ๒๒ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ ๒๔ ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์
   เวบไซท์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.   แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. (PowerPoint-pdf)   
   ผลตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา รอบที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑) โดยสมศ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ ได้คะแนน ๔.๗๓/๕.๐๐ (ดีมาก)
   ผลตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกรรมการภายนอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ และผลการตรวจประเมินระดับภาควิชาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ถึงปัจจุบัน   ใหม่
   เอกสารแนะนำคณะฉบับย่อ
   กิจกรรมในคณะฯ
   แนวทางพัฒนาการศึกษา ม.อบ.    คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
   ประกาศม.อบ เรื่องคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ (๕ เมษายน ๒๕๕๔)
   ข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาระดับนักศึกษา ม.อบ 
   รายงานการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินการเรียนการสอนฯ  รายงานผลสำรวจทัศนคติของนักศึกษาปีที่ ๑ ปี๒๕๔๙   ปี ๒๕๕๐ ปี ๒๕๕๑
รู้จักวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ (อาจารย์เขียน)    คำถามเรื่องการเรียนวิศวกรรมศาสตร์ F.A.Q.   
   สอนเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์เบื้องต้น)  โดย ดร.อารยา โพธิสรณ์
   ไม่ชอบชีวะ ก็มาเรียนวิศวะ (เรียนวิศวะเพื่ออะไร)   โดย ดร.สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ
   ภาษาต่างประเทศกับการเรียนรู้ยุคโลกาภิวัฒน์  โดย อาจารย์อธิพงศ์ สุริยา 
  การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์-ประสบการณ์จากการนำมาใช้  โดย ผศ.เจริญ ชุมมวล 
 รู้จักตนเอง
  แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์   แบบประเมินความเครียดด้วยตนเอง    แบบประเมินความสุขในชีวิต
   มีอะไรในลายมือ และคำตอบ (วิเคราะห์จากการบ้าน)
  เอกสารปฐมนิเทศผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ (๒๕๕๔)  ใหม่
  กรมธรรม์ประกันของนักศึกษาทุกคน  (อ่านเพื่อสิทธิประโยชน์ของตนเอง)
 หอเกียรติยศ

  หอเกียรติยศคณะวิศวกรรมศาตร์ ม.อบ. ปรับปรุง

 รู้จักเพลง

  เพลงของคณะวิศวกรรมศาตร์ ม.อบ.     แรงเลือดหมู

 แบบสอบถาม

  แบบสอบถามเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบรับนักศึกษา และผลิตบัณฑิต

กฎหมาย และวินัย   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยวินัยและการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๗  
 
พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑  ว่าด้วยห้ามจำหน่ายฯ มาตรา ๒๗ (๓) (๔) (๕)  ห้ามดื่มฯ มาตรา ๓๑ (๓) (๔)
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง นโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติต่อนิสิตนักศึกษา ๔ มีนาคม ๒๕๕๒
 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ใหม่
 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และการประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ๔ มีนาคม ๒๕๕๔   ใหม่่
  ประะกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง นโยบาย และมาตรการในการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ม.อบ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔   และ
 
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ ๗๑/๒๕๕๔ เรื่องนโยบาย และมาตรการในการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ ๒๕๕๔
  Universal Declaration of Human Rights 1948
จาก Gear 25 ถึง Gear 26
จำได้ไหม ภาพที่จะเป็นอดีต และความทรงจำของเกียร์กันเกรา ๒*

สอบสัมภาษณ์ โควต้า ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

สอบสัมภาษณ์ Admission และปฐมนิเทศผู้ปกครอง ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕
สอบภาคพิเศษ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ขึ้นทะเบียนนักศึกษา ๒๑ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕
(รูปจาก Facebook สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์)

ปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ (รูปจาก Facebook สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์)

ปฐมนิเทศคณะ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

วัดหนองป่าพง ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ (รูปจาก Facebook สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์)
เปิดเรียน ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ทำพานไหว้ครู ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ และไหว้ครู ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖
กิจกรรมน้องใหม่ ๘ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖.

เวบไซท์สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ
ดูเวบไซท์วิชา แนะนำวิชาชีพวิศวกรรม (Introduction to Engineering)
พบคณบดี เมล์ถึงคณบดี  หรือ  หรือ msn: nyakobo@hotmail.com   กลับหน้าหลัก