engubu logoUBU EngineeringNews
ภาพกิจกรรมในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๕๑ (เริ่มทำเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๗ ปรับปรุงเมื่อ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔).
ขอขอบคุณ คุณผสม สุคนธ์และคุณไตรภพ มั่นคง บุคลากร และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ที่เป็นธุระในการถ่ายภาพ และส่งมอบไฟล์
๕ มกราคม ๒๕๕๔ บริษัท TS TECH เยี่ยมนักศึกษาทุน มอบทุนการศึกษา และรับสมัครวิศวกร ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ
EngNews/jan11-03.jpg
EngNews/jan11-04.jpg
๕ มกราคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการทุนจุมภฏ บริพัตร เยี่ยมนักศึกษาทุน และสัมภาษณ์ นักศึกษาผู้สมัครทุนรายใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับทุนดังกล่าว หนึ่งราย  EngNews/jan11-05.jpg
EngNews/jan11-06.jpg
๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ ต้อนรับ นักเรียนระดับมัธยมปลาย จากโรงเรียนอัสสัมชัญ อุบลราชธานี เพื่อเข้าฟังการแนะนำวิชาชีพวิศวกรรม และดูบรรยากาศการเรียนการสอน EngNews/jan11-07.jpg EngNews/jan11-08.jpg
๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ ร่วมต้อนรับผู้บริหารระดับสูง ที่เยี่ยมนักศึกษาทุน และสัมภาษณ์ผู้สมัครทุนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ EngNews/jan11-09.jpg EngNews/jan11-10.jpg
๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ ฯพณฯ Seiji KOJIMA เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำราชอาณาจักรไทย (Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to the Kingdom of Thailand) และคณะฯ รวมถึง นายกสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในประเทศไทย (นายเลิศ มหาสุวีระชัย) เยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ EngNews/jan11-11.jpg EngNews/jan11-12.jpg
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ผู้บริหารระดับสูงของ JODC เข้าร่วมประเมินสรุปผลความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ ในรอบปีที่ผ่านมา และแนวทางความร่วมมือในปี ๒๕๕๔ EngNews/feb11-01.jpg
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ จัดบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
EngNews/feb11-03.jpg EngNews/feb11-04.jpg
๗-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ ร่วมบริจาคสิ่งของ และเงิน ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนจากเหตุไม่สงบบริเวณชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ EngNews/feb11-05.jpg EngNews/feb11-06.jpg
๙-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ จัดงานวันวิศวกรรม (EnTech Day)
EngNews/feb11-07.jpg EngNews/feb11-08.jpg
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ EngNews/feb11-10.jpg
EngNews/feb11-09.jpg
๒ มีนาคม ๒๕๕๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ สอบสัมภาษณ์นักศึกษาโควต้าประเภทต่าง ๆ (๑๐ จังหวัด พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคอื่น และโควต้าอื่น ๆ)
EngNews/mar11-01.jpg EngNews/mar11-02.jpg
๒ มีนาคม ๒๕๕๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน (นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ฝึกงานภาคฤดูร้อน)
EngNews/mar11-05.jpg EngNews/mar11-06.jpg
๒ มีนาคม ๒๕๕๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ EngNews/mar11-02.jpg EngNews/mar11-02.jpg
๑๑ เมษายน ๒๕๕๔  พิธีรดน้ำดำหัว ขอขมา และขอพร ผู้อาวุโสคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ

๘, ๒๒  เมษายน ๒๕๕๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ จัดโครงการ ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๔ หัวข้อ "หุ่นดี สุขภาพดี คิดเอง ทำได้ ง่ายจัง"
EngNews/apr11-07.jpg
๒๘  เมษายน ๒๕๕๔ เลขาธิการสภาวิจัย และคณะ ประกอบด้วย ที่ปรึกกษาสภาวิจัย เจ้าหน้าที่ และคณะสื่อมวลชน ๑๙ หน่วยงาน เยี่ยมชมงานวิจัยท ระบบกันซึม สระน้ำ และนาข้าว ซึ่งเป็นงานวิจัยร่วมระหว่างอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ ม.อบ ณ แปลงนาสาธิต โครงการ ในพระดำริส่วนพระองค ์ในสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นโดยมีอธิการบดีม.อบ และคณะผู้บริหาร ต้อนรับ ฟังบรรยายสรุป และชมการสาธิต เมื่อ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ ( EngNews/apr11-09.jpg EngNews/apr11-10.jpg
๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ ส่งตัวแทนร่วมประชุมใหญ่สภคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สมัยที่ ๓๓ และการประชุมวิศวศึกษา - (9th International Conferennce of Engineering Education (INCEE 9) และ 9th National Conference of Engineering Education (NCEE9)
EngNews/may11-03.jpg EngNews/may11-04.jpg
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่จากระบบ Admission ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักศึกษาใหม่จากระบบ Admission ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ และสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ นักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ EngNews/may11-05.jpg EngNews/may11-06.jpg
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
EngNews/may11-07.jpg EngNews/may11-08.jpg
๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตรวจประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ โดย ผศ.ดร.ชาริดา ปุกหุต และคณะ
EngNews/may11-09.jpg EngNews/may11-08.jpg
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ อบรมนักศึกษากิจกรรม สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อซักซ้อม และส่งเสริมกิจกรรมน้องใหม่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ อยู่ในกรอบระเบียบ และวัฒนธธรม
EngNews/may11-11.jpg EngNews/may11-12.jpg
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
EngNews/may11-13.jpg
EngNews/may11-14.jpg
๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการทุนมูลนิธิอังกฤษ -ไทย (Anglo-Thai) เนื่องในโอกาสเดินทางเยี่ยมนักศึกษาที่ได้รับทุน และมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ ๔ นับเป็นปีสุดท้าย พร้อมนี้ ได้หารือความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษาในปีต่อ ๆ ไป EngNews/jun11-01.jpg EngNews/jun11-02.jpg
๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ณ อาคารกีฬา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายวิชิต อัณโน นักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ ๓ รับเกียรติบัตรผลเรียนดี และนายวสันต์ สุระคาย นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ ๔ รับเสื้อสามารถ และวุฒิบัติเชิดชูเกียรติ ในฐานะนักกีฬา สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย (ได้เหรียญบรอนซ์จากกีฬามวยสากลสมัครเล่น รุ่นเวลเตอร์เวท จากกีฬามหาวิทยาลัย จามจุรีเกม)
EngNews/jun11-04.jpg EngNews/jun11-03.jpg
๘-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจจกรรมน้องใหม่ (กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง ไหว้ครู และบำบเพ้ญประโยชน์) 
EngNews/jun11-03a.jpg
EngNews/jun11-03b.jpg
๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ผู้เชี่ยวชาญจาก Japan Oversea Development Agency - JODC (Mr. Yuji FUCHI) ร่วมผทนจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น Technology Promotion Associatrion (Thailand-Japan) Mr. Sozo YAMAMOTO ปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตร Human Resource Program - Getting to know Japan
EngNews/jun11-05.jpg
๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๕๓ โดย รศ. ดร. พระศรีคัมภีรญาณ และคณะ
EngNews/jun11-07.jpg
EngNews/jun11-08.jpg
๑๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการแข่งขัน ระหว่างวันที่  ณ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันฑ์ EngNews/aug11-01.jpg
EngNews/aug11-02.jpg

๒๒-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔

นักศึกษาจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา) ชนะเลิศ การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอสกรีม (สะพานไม้จำลอง) ครั้งที่ ๕ รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา นครปฐม

EngNews/aug11-04.jpg
EngNews/aug11-03.jpg

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔

ตัวแทน และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งเดินทางเยี่ยมนักศึกษาทุน และมอบทุนการศึกษาเพิ่มเติม ทั้งนี้ มีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ๔ ราย รับมอบทุนด้วย

EngNews/aug11-05.jpg

๑ กันยายน  ๒๕๕๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ ทำบุญอุทิศแก่คณบดีผู้ก่อตั้ง (รศ.อุทิศ หิมะคุณ) บุคลากร บัณฑิต และนักศึกษาที่ล่วงลับ ทั้งนี้ รศ. ลักขณา หิมะคุณ ได้มอบทุนการศึกษา "อุทิศ หิมะคุณ" แก่นักศึกษา ๕ ราย
EngNews/sep11-01.jpg
EngNews/sep11-02.jpg
๘ กันยายน  ๒๕๕๔ พิธีปิดโครงการอบรมสัมมนาเรื่องวัฒนธรรมองค์กรในบริษัทญี่ปุ่น และมอบวุฒิบัตร โครงการความร่วมมือระหว่าง Japan Oversea Development Cooperation – JODC
กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ ปีที่สาม ในการนี้ มีตัวแทนบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย ร่วมบรรยายแนะนำองค์กร และการทำงานในองค์กรญี่ปุ่นด้วย
EngNews/sep11-02a.jpg

๑๒ กันยายน  ๒๕๕๔ ผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์หลักสูตร วิศวกรรมศษสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) และบรรยายพิเศษ (ศ.ธำรง เปรมปรีดิ์ ศ.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย นายธเนศ วีระศิริ และนายมั่น ศรีเรือนทอง)
EngNews/sep11-03.jpg EngNews/sep11-04.jpg
๑๘ กันยายน  ๒๕๕๔ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา) จัดอบรมเรื่อง "การออกแบบอาคารที่สูง น้อย กว่าสามชั้น" ให้แก่นักศึกษา และผู้สนใจ กิจกรรมดังกล่าว เป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (CPD 7 คะแนน)
EngNews/sep11-05.jpg

๒๖ กันยายน  ๒๕๕๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ จัดงานมุทิตาจิต อาจารย์ วีระพันธ์ ศรีสม และผศ.อิศว ปัทมธรรมกุล ที่เกษียณราชการ และผศ.เจริญ ชุมมวล ที่ลาออกจากราชการ ก่อนเกษียณอายุ

ดูกิจกรรมปีที่ผ่านมา   ๒๕๔๗   ๒๕๔๘   ๒๕๔๙   ๒๕๕๐  ๒๕๕๑   ๒๕๕๒  ๒๕๕๓
แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    รายงานประจำปี ๒๕๕๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. 
     การจัดการความรู้้    
   หน้าสำหรับนักศึกษาปี ๑  
    เวบไซท์สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ
หากท่านมีรูปภาพ หรือข่าวสารกิจกรรม ที่เห็นสมควรเผยแพร่ โปรดส่งข้อมูล หรือแจ้งไปยัง เวบมาสเตอร์
กลับหน้าหลัก