transportation engineering วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔.
Terminology ของวิศวกรรมขนส่ง 
การขนส่งทางรถไฟ
การขนส่งทางอากาศ
การขนส่งทางน้ำ
 ประมวลรายวิชา (มคอ. ๓)

Text Book
 
คะแนนและเกรด
ตำรา
transportation cover

เชื่อมโยงที่เกี่ยวแก่การขนส่ง (ปรับปรุงแล้ว)
หน่วยงานขนส่งเดิม และตามพรบ.ปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕
ค้นหากฎหมายที่เกี่ยวกับการสื่อสาร และคมนาคม 
กระทรวงคมนาคม
ผังเมืองกรุงเทพ

ทบทวนพัฒนาการโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย (MSWord)
ทบทวนพัฒนาการโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย (MSPowerPoint)

กรมการขนส่งทางบก 
กรมทางหลวง
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
บริษัทขนส่ง จำกัด (บขส.)
การรถไฟแห่งประเทศไทย 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
กรมโยธาธิการและผังเมือง
องค์การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

กรมการบินพาณิชย์ (กรมขนส่งทางอากาศ เดิม)
สถาบันการบินพลเรือน
บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน)

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) 
บริษัทการบินกรุงเทพ (Bangkok Airways)
1-2-Go by Orient Thai Airlines
Nok Air

การประปานครหลวง 
การประปาส่วนภูมิภาค 
บริษัทจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก (มหาชน)
 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 
ปตท. ส.ผ. 
Thai Petroleum Pipeline Co.,Ltd.
เอกสารแนะนำ
การขนส่งก๊าซทางท่อ (ป.ต.ท.

กรมเจ้าท่า (กรมขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เดิม) 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
บริษัทไทยเดินเรือทะเลจำกัด

กลับหน้าหลัก