<>research วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔.

เอกสารงานวิจัยและตีพิมพ์
NCCE10-SIE17
NCCE11-WRE030

NCCE11-WRE031
NCCE 16-GTE-0093
CIB 2004 Symposium
ASCE World Environmental and Water Resource 2006
EASEC 10
DOH-3-2008
EIT-WRE 4 (บทความรับเชิญ การประชุมวิชาการแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๔)

เอกสารงานวิจัยและตีพิมพ์

ภาพรวมงานโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย (MSWord) 
ภาพรวมงานโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย (PowerPoint) 
กิจกรรม
Research-Art-Culture/WaterResource/ubuflood.jpg
(อธิบายภาพซ้ายไปขวา บนลงล่าง) ๑-๒ คณะทำงานกำลังพิจารณาเลือกแนวคลองขุดที่จะศึกษา ๓ ตัวแทนคณะ ทำงานร่วมเสวนาวิชาการ “น้ำท่วมอุบล…เราอยู่อย่างไร?” ณ ศาลาประชาคม จังหวัดอุบลราชธานี (๒๘ กันยายน ๒๕๔๖) ๔ ออกสำรวจทางชลศาสตร์และอุทกวิทยา (รูปตัดลำน้ำ ความเร็วกระแสน้ำ  และอื่น ๆ) ๕ แปลง ข้อมูลเปนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ๖-๗ ร่วมประชุมเตรียมความ พร้อมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โดยกรมชลประทาน สำนักงานชลประทาน ๕-๗ และทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๗) ประชุมระดมสมองแก้ไขปัญหา ทรัพยากรน้ำจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น ๒ EN6 โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะตัวแทนกรมชลประทาน และสำนักชลประทานที่ ๗ ตัวแทนแทนกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตัวแทนกรมทรัพยากรน้ำ ตัวแทนกรมป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย คณะผู้วิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สื่อมวลชน และผู้สังเกตการประชุมอื่น ๆ ตามหนังสือเลขที่ มท ๐๖๑๐.อบ/ว ๒๓๘๙  ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๗ (๒๘ กันยายน ๒๕๔๗) ๙-๑๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกล และสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ แห่งประเทศไทย(สสสท.) เป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการ "เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดตาม
ประเมินผลภัยพิบัติธรรมชาติ" ๑๑-๑๒คณะผู้วิจัย
จัดสัมมนา เรื่อง ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงสร้าง ขนาดใหญ่ กรณีศึกษา:  โครงการขุดคลองลัดแม่น้ำมูล (โครงการย่อยที่ ๔) เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๘.
เชื่อมโยงที่สำคัญ
(หากต้องการให้เพิ่มการเชื่อมโยงโปรดแจ้งด้วย)

กรมทรัพยากรธรณี
ธรณีวิทยาที่ราบสูงโคราช


กรมชลประทาน
ข้อมูลลุ่มน้ำและเขื่อน
ศูนย์เฉพาะกิจป้องกันน้ำท่วม
สำนักชลประทานที่ ๗ อุบลราชธานี
รายงานสถานการณ์น้ำกรมชลประทาน ๑  ใหม่
รายงานสถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน ๒
  ใหม่
รายงานสถานการณ์อุทกภัย (ข้อมูลดาวเทียม - GISDA) 
ใหม่
กรมทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

จังหวัดอุบลราชธานี

GIS Informatics Center for Thailand
GIS Development
รวม GIS และ GPS
NASDA Thailand

มูลนิธิโลกสีเขียว
 

กลับหน้าหลัก