วันที่  ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘..
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design)
ประมวลรายวิชา (มคอ. ๓)  ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘
 คำสั่ง และคำแนะนำงานกลุ่ม  ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘
 
ประมวลข้อบกพร่องในการทำงานกลุ่ม (ออกแบบอาคาร ค.ส.ล.)
ประมวลข้อผิดพลาดในการทำข้อสอบ

รายชื่อ และคะแนน ๓๐๓ ๓๘๕ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
รายชื่อและคะแนนคะแนน ๑๓๐๕ ๔๒๓ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

ตำรา (กดตรงรูปภาพเพื่อดูสารบาญ)
Biodata-SB/bio-pub-012.jpgBiodata-SB/bio-pub-013.jpg
กดที่รูป เพื่อดูคำนำ สารบาญ สัญลักษณ์ และคำย่อของตำรา

แก้ที่ผิด - ตำราเล่ม ๑ วิธีหน่วยแรงใช้งาน
แก้ที่ผิด - ตำราเล่ม ๒ วิธีกำลัง

ดัชนีสืบค้น - วิธีหแนะนำตำรา
เชื่อมโยงที่น่าสนใจ
Standard Methods for Testing Aggregate and Concrete (CPAC)
Concrete Technology (CPAC)
มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง
ข้อมูลดิน กรมโยธาธิการและผังเมืองน่วยแรงใช้งาน
ดัชนีสืบค้น - วิธีกำลัง

คำอธิบายปฏิบัติการทดสอบคาน ค.ส.ล. (PowerPoint)

ความรู้พื้นฐานเรื่ององค์อาคาร อาคาร และโครงสร้าง (Word-pdf) 
กฎหมายอาคาร (MSWord-pdf) 

กฎหมายอาคาร (PowerPoint-อธิบายเบื้องต้นด้วยรูปภาพ-pdf) 

กฎหมายอาคาร (PowerPoint-เนื้อหาโดยสังเขป-pdf) 
รายการคำนวณและแบบรูป (MSWord-pdf) 
รายการคำนวณและแบบรูป (PowerPoint-pdf) 


กฎหมายอาคาร (ทุกฉบับ ปรับปรุงแก้ไขเมื่อ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘)
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (๒๕๒๒) ฉบับที่ ๒ (๒๕๓๕) ฉบับที่ ๓ (๒๕๔๓) ฉบับที่ ๔ (๒๕๕๐)
กฎกระทรวงฉบับที่ ๖ (๒๕๒๗) ฉบับที่ ๔๘ (๒๕๔๐) ฉบับที่ ๖๐ (๒๕๔๙)  
๑๖ มกราคม ๒๕๕๘
กฎกระทรวงฉบับที่ ๓๓ (๒๕๓๕) ฉบับที่ ๔๒ (๒๕๓๗) ฉบับที่ ๕๐ (๒๕๔๐)
กฎกระทรวงฉบับที่ ๓๙ (๒๕๓๗) ฉบับที่ ๖๓ (๒๕๕๑) 

กฎกระทรวงฉบับที่ ๕๕ (๒๕๔๓) ฉบับที่ ๕๘ (๒๕๔๖) ฉบับที่ ๖๑ (๒๕๕๐)
กฎกระทรวงกำหนดชนิดหรือประเภทของอาคารหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณส่วนต่างๆของโครงสร้างอาคารพ.ศ. ๒๕๕๐ 
กฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดิน ที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐

ตารางช่วยคำนวณ - ๑ (MS Excel)
ตารางช่วยคำนวณ - ๒ (MS Excel)
ลำดับขั้นตอนคำนวณออกแบบองค์อาคาร ค.ส.ล, (Flow Chart - pdf) 
ปริมาณเหล็กเสริมต่ำสุดในองค์อาคาร คอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้การดัด
บทความ"การประยุกต์ใช้ตารางคำนวณในการคำนวณคอนกรีตเสริมเหล็ก"
ตัวอย่างตารางคำนวณออกแบบคาน (MS Excel)

ตัวอย่างตารางคำนวณออกแบบแผ่นพื้นทางเดียว หรือแผ่นพื้นยื่น (MS Excel) 

ตัวอย่างตารางคำนวณออกแบบแผ่นพื้นสองทาง วิธีที่ ๒ ว.ส.ท. ตาราง ๙๑๐๓ (MS Excel) 
ตัวอย่างตารางคำนวณออกแบบแผ่นพื้นสองทาง วิธีที่ ๓ ว.ส.ท. ตาราง ๙๑๐๔-๙๑๐๗ (MS Excel) 
ตัวอย่างตารางคำนวณออกแบบเสาสั้นรูปหน้าตัดต่าง ๆ โดยใช้ Uniaxial Interaction Diagram (MS Exel)
ตัวอย่างตารางคำนวณออกแบบฐานรากแผ่ 
 หมายเหตุ แฟ้มข้อมูลจะอยู่ในรูปของ MS Word (.doc) หรือ  Excel (.xls) หรือ Power Point (.ppt) หรือ (.pdf  - ใช้ Acrobat อ่าน-พิมพ์) หรือ .zip สามารถ Down load และ Plug-in เพื่ออ่าน หรือพมพ์ได้ทันที หากพบปัญหาโปรดแจ้งเพื่อแก้ไข

ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ที่มีจำหน่ายในเมืองไทย (PowerPoint)
มอก ๑๕ เล่ม ๑/๒๕๔๗ ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพ
มอก ๒๐-๒๕๔๓ เหล็กกลม
มอก ๒๔-๒๕๔๘ เหล็กข้ออ้อย
มอก ๓๙๖-๒๕๔๙ เสาเข็ม
แนะนำตำรา
เชื่อมโยงที่น่าสนใจ
Standard Methods for Testing Aggregate and Concrete (CPAC)
Concrete Technology (CPAC)
มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง
ข้อมูลดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง

กลับหน้าหลัก