head-10.jpg
 ความรู้ และการจัดการความรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Knowledge & Knowledge Management in Engineering UBU
 วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๙ แก้ไขเมื่อ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๒
เรื่องทั่วไป
ความรู้ (Knowlegde) และการจัดการความรู้ (Knowledge Management) คืออะไร
เหตุใดจึงต้องจัดการความรู้
สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๑๑ กำหนดให้ ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความร ู้ในส่วนราชการ เพื่อ ให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่ง การ เรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ ู้ข้อมูลข่าวสาร และ สามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมา ประยุกต์ ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริม และพัฒนา ความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ ข้าราชการในสังกัด ให้เป็น บุคลากรที่มี ประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ดังนั้น จึงต้องมีการจัดทำ แผนจัดการความรู้ (KM Action Plan) เพื่อใช้ เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ ความรู้ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นไป ตามแนวทางดังกล่าว และได้แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อรับ ผิดชอบ กิจกรรม จัดการความรู้ ซึ่งในปีงบประมาณ๒๕๔๙-๒๕๕๐ นี้ ได้พิจารณากำหนดนโยบาย ขอบเขต การ จัดการความรู้ (KM Focus Area)  เป้าหมาย และกระบวนการ และจัดทำแผนให้สอดคล้องกับประเด็น  ยุทธศาสตร์ อย่างเป็นรูปธรรม อันจะ นำไปสู่สัมฤทธิผลในการดำเนินงานของคณะให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การจัดการความรู้ในคณะวิศวกรรมศาสตร์

คำขวัญ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ม.อบ. (๒๕๕๐ ใหม่)
เวบไซท์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.
แหล่งรวมความรู้ทั่วไปเกี่ยวแก่คณะฯ (แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.)
ข่าว ภาพ กิจกรรมในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.
(ประวัติ ที่ตั้ง อาคารสถานที่ ทรัพยากร ปัจจัยกายภาพ วิสัยทัศน์ สถิตินักศึกษาอาจารย์ บัณฑิต
งานวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หลักสูตร ภาควิชา สาขาวิชา และอื่น ๆ)
หน่วยงาน
หน่วยสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ
สารสนเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์
แหล่งความรู้เรื่องการเรียนการสอน (นักศึกษา บัณฑิต และผู้สนใจ)

นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๐
ทำเนียบบัณฑิต และนักศึกษา
เวบไซท์สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ
e-Learning

แหล่งความรู้จากงานสอน
เมื่อ KM คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. กล่าวถึงวิชา ๑๓๐๙ ๑๐๐
หรือ เชื่อมโยงไปที่นี่
บทความ CEDT-6 "อัตลักษณ์ในงานวิศวกรรมโยธาของไทย"
การจัดกระบวนเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในสาขาวิศวกรรมศาสตร์  แหล่งรวมความรู้อื่น ๆ
รายงานประจำปีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. ๒๕๔๙
งานบริหารจัดการ และเรื่องทั่วไป
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ.
แหล่งความรู้เรื่องการจัดการทรัพยากร เร็ว ๆ นี้
แหล่งความรู้จากงานวิจัยท้องถิ่น - ลุ่มน้ำ และทรัพยากรน้ำ
ทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำ มูน-ชี ตอนล่าง
CIB 2004 Symposium
ASCE World Environmental and Water Resource 2006
EASEC 10
DOH-3-2008
แหล่งความรู้จากงานวิจัยเรื่องโครงสร้าง และโครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาประเทศไทย: อดีต สู่อนาคต
Infrastructure and the Development of Thailand: Past to Future

แหล่งความรู้จากงาน สร้างสรร บริการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิศวกรรม
บ้านประหยัดพลังงานในจังหวัดอุบลราชธานี หรือข้างเคียง
ชื่อมโยงสำคัญ (ตัวอย่างเวบไซท์การจัดการความรู้)
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (ส.ค.ส.)
KM กรณีของ NECTEC
กรมโยธาธิการและผังเมือง

กลับหน้าหลัก