introduction to engineering วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘.
head-10.jpg

หากไม่นับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิชานี้เป็นวิชาแรกในชีวิต ของนักศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิชาแรกในชีวิตวิศวกร ก็ว่าได้  เป็นวิชา เดียวที่จะได้มีโอกาสเรียนร่วมกับเพื่อน ๆ ชั้นปี ๑ ทุกคน และเป็นวิชาที่มีอาจารย์ผู้สอนมากที่สุด วิชานี้ี หนึ่งหน่วยกิต น่าจะเรียน ง่าย ความ จริงสำหรับคนส่วนใหญ่ เพราะคะแนนเข้าเรียน และ การบ้าน ร้อยละ ๗๐-๘๐ ที่ เหลือเป็นคะแนน สอบ อย่างไรก็ตาม  ที่ผ่านมาม ีนักศึกษา มากกว่าร้อยละ ๑๐ สอบตก (F) และ กว่าร้อยละ ๑๕ ได้เกรด ต่ำกว่า C บางคนถึง กับบ่นว่า "โชคร้ายตั้งแต่เริ่มต้นชีวิต" คิดเอง ก็ แล้วกันว่าเพราะอะไร วิชานี้ เขียนคำ อธิบายรายวิชา (Course description) ว่า "ประวัติวิศวกรรมศาสตร์ วิชาชีพ วิศวกรรมศาสตร์ แนวทางการแก้ ปัญหาเชิงวิศวกรรม การ คำนวณทางวิศวกรรม วิชาพื้นฐาน ของวิศวกรรม ศาสตร์ การสื่อความหมายทางวิศวกรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ วิศวกรรม" ประวัติวิศวกรรม ชี้ให้เห็นข้อแตกต่างระหว่างนักวิทยาศาสตร์ (Scientist) นักประดิษฐ์ (Inventor) และวิศวกร (Engineer) ความเป็นมาของงาน วิศวกรรม และบทบาทของงานวิศวกรรม ที่ทำให้โลกพัฒนา อย่างไรก็ตาม งานวิศวกรรม มีทั้งที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลว เนื้อหาจึง กล่าวทั้งความสำเร็จ และความล้มเหลวในงาน วิศวกรรม เพื่อที่จะเรียนรู้เป็นแบบอย่าง หรือเป็น อุทธาหรณ์  การแก้ปัญหาทางวิศวกรรม กล่าวถึงกระบวนการวิทยาศาสตร์ คือ การตั้ง ปัญหา สมมติฐาน การวางแผนทดลอง หรือทดสอบสมมติฐาน การเก็บข้อมูล ทดลอง ทดสอบ การ วิเคราะห์ แปล ผล และสรุป และเน้นเป็นพิเศษคือ กระบวน ทดลอง ทดสอบ วิเคราะห์ และแปลผล นั้น ส่วนใหญ่ต้องอาศัยความรู้ หรือ ทักษะ เชิงคำนวณ และนำผลลัพท์ไปใช้ ประโยชน์  เพราะ วิศวกรรมศาสตร์ จัดเป็น วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied science) วิศวกรรมศาสตร์ เป็นศาสตร์ ที่ต้องสื่อความหมาย อาจกล่าวได้ว่า มีภาษาเฉพาะ สำหรับวิศวกรรมศาสตร์ ไม่ ว่าจะเป็น ภาษาคอมพิวเตอร์ (Computer language) หรือเป็นภาษาที่ใช้ สื่อความหมายหรือภาษารูปภาพ (Icon) นอกจาก นั้น ผู้ที่จะ เป็น วิศวกร ต้องเป็นผู้ี่มีความรู้ และทักษะปฏิบัติ หรือทักษะเชิงช่าง (Engineering skill) สามารถสื่อสาร กับผู้อื่น ได้ และอยู่ใน สังคมได้  ไม่แปลกที่นักศึกษา วิศวกรรม ศาสตร์ จะต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เขียนแบบ (Engineering drawing) คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ปฏิบัติการโรงงาน และสังคมศาสตร์ มนุษย ศาสตร์ ก่อนที่จะเรียนวิชาชีพในแต่ละสาขา ช่วงหนึ่งของ การเรียน นักศึกษาจะได พบกับคณาจารย์จากภาควิชาต่าง ๆ ที่มาแนะนำภาควิชา  การเรียนอาชีพ สาขา วิชาย่อย ๆ ที่มีการเรียน การสอนในแต่ละภาควิชา ที่นักศึกษา จะ ได้ เลือกเรียนตามความสนใจในปีที่ ๓ หรือ ๔ และ คำแนะนำ เหล่านี้ จะเป็นประโยชน์ก่อน ตัดสิน ใจเลือกภาควิชา วิศวกรรมศาสตร์ เป็นอาชีพอิสสระ ที่ต้องควบคุมการ ประกอบวิชาชีพ เช่นวิชาชีพอิสสระอื่นๆ (อาทิ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร สถาปนิก ทนายความ) มีสภาวิชาชีพ กำกับ ดูแล นอกเหนือจากเรียนจบ ได้รับปริญญา แล้ว ผู้ที่จะสามารถสอบ ขอใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ จะต้องเรียนวิชาหลัก ตามลำดับ และครบถ้วน ตามที่สภาวิศวกรกำหนด เมื่อได้ใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพแล้ว จะต้องประกอบวิชาชีพ หรือประพฤติตนในกรอบอันดีงาม หากกระทำผิด เสียหายแก่ ชีวิต ทรัพย์สิน หรือ สาธารณชน  นอกจากถูกดำเนินคดี ตามกฎหมายอื่น แล้ว อาจถูกสภาวิศวกรดำเนินการตาม กฎหมาย วิชาชีพ อาทิ ไต่สวน ภาค ฑัณฑ์ พักใบ อนุญาต ถอนใบอนุญาต ช่วงท้าย นักศึกษาจะได้ทราบโลกาภิวัฒน์ ที่มีผลต่อวิชาชีพวิศวกรรม โดยเฉพาะ ทิศทาง การพัฒนาประเทศ การขยายตัวของอุตสาหกรรม ตลาดงาน การเปิดเสรีทางการค้า ซึ่งรวมถึงวิชา ชีพวิศวกรรม การเตรียม ความพร้อม โอกาสศึกษาต่อ และประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม ที่ต้องทัดเทียม และสามารถ แข่งขันกับวิศวกร จากนานาประเทศได้
IntroductiontoEngineering/IntroductiontoEngineering-1.jpgIntroductiontoEngineering-2.jpg
แผนการเรียนฉบับย่อ  ตัวอย่างหนังสืออ้างอิง

เอกสารบรรยายภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๗
สรุุปบรรยายครั้งที่ ๑ (สถาพร) แนะนำรายวิชา การเตรียมความพร้อมก่อนเรียน   PowerPoint 

สรุปบรรยายครั้งที่ ๒ (สถาพร) ประวัติวิศวกรรม  PowerPoint
สรุปคำบรรยายครั้งที่ ๓ (ไท) อาชีพวิศวกรรมในโลกาภิวัฒน์  PowerPoint
สรุปคำบรรยายครั้งที่ ๔ (ไท) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และอาเซียนศึกษา ขอให้ Download สื่อ และเอกสารที่น่าสนใจ ดังนี้
 
รู้จัก ASEAN กับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ  รู้จัก AEC คืออะไร จาก www.thai-aec.com  Implementing the Roadmap for an AEC Community 2015  และ AEC blueprint
สรุปคำบรรยายครั้งที่ ๕ (นท และกฤษณ์) พื้นฐานการคำนวณทางวิศวกรรม   ภาคผนวก
สรุปคำบรรยายครั้งที่ ๖ (วรการ ประสิทธิ์ ธีระวัฒน์) Embeded System  NanoTechnology  RFID Wireless   PowerPoint
สรุปคำบรรยายครั้งที่ ๗ (ดร.ธารชุดาฝ ผศ. ตะวันฉาย) ระบบคุณภาพ และการประกันคุณภาพการศึกษา  ภาคผนวก   PowerPoint
สรุปคำบรรยายครั้งที่ ๘ (สิทธา และกฤษณ์) เป้าหมายในชีวิต-สิทธา) วุฒิภาวะทางอารมณ์-กฤษณ์  ภาคผนวก  PowerPoint

สรุปคำบรรยายครั้งที่ ๙ (วิวัฒน์)  ภาคผนวก  PowerPoint  และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่
   ข้อมูลประกอบ ๑. พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒  ๒. กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมพ.ศ. ๒๕๕๐  ๓. ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม แต่ละ สาขา โยธา  เหมืองแร่ เครื่องกล ไฟฟ้า  อุุตสาหการ  สิ่งแวดล้อม และ  เคมี พ.ศ.๒๕๕๑  . ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยวิชาพื้นฐานทาง วิทยาศาสตร์  วิชาพื้นฐานทาง ด้านวิศวกรรมและวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมพ.ศ.๒๕๕๔  ๕. ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม และการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพพ.ศ.๒๕๔๓
สรุปคำบรรยายครั้งที่ ๑๐ (สถาพร)  ทบทวนความสำเร็จและล้มเหลวของงานวิศวกรรม และบทบทของอาชีพวิศวกร  PowerPoint
รุปคำบรรยายครั้งที่ ๑๑  (สถาพร) คุณค่าความเป็นมนุษย์ อัตลักษณ์ไทย อัตลักษณ์ของงานวิศวกรรมไทย เทคโนโลยีที่เหมาะสม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และอื่น ๆ  PowerPoint
สรุปคำบรรยายครั้งที่ ๙
(ทวีศักดิ์) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนา และงานวิศวกรรม 
สรุปคำบรรยายครั้งที่ ๑๔ (ทวีศักดิ์) การสื่อความหมายทางวิศวกรรม
สรุุปคำบรรยายครั้งที่ ๑๔ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)  การเลือกภาค หรือสาขาวิชา PowerPoint

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๕

ตัวอย่างข้อสอบวิชา ๑๓๐๙ ๑๐๐

บทความจากการประชุมวิศวศึกษาโดยคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ

ครั้งที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๔๙) การศึกษาผลการประเมินงานสอนของอาจารย์_โดยนักศึกษา_ด้วยโปรแกรม Teaching Assessment Program _TAP 1_5
ครั้งที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๐)
ผลสะท้อนจากนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการ
ดำเนินการเรียนการสอนฯ  และ  เรื่องเล่าและกรณีศึกษากับบทเรียนวิศวกรรมศาสตร์ 
ครั้งที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๕๑) 
การจัดกระบวนเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในสาขาวิศวกรรมศาสตร์  และ บทเรียนเรื่องอัตลักษณ์วิศวกรรมโยธาของไทย 
ครั้งที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๕๒)  วิธีถ่ายทอดเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มในงานออกแบบทางวิศวกรรมโยธา
ครั้งที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๓)
Strategic Planning for Civil Engineering Education to Serve Sustainable Development of Lao PDR, A Case Study: Faculty of Engineering NUOL
ครั้งที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๕๔) 
การเรียนการสอนให้เกิดพลังความคิดและการประเมินรูปแบบใหม่   และ  Embedded Knowledge and Skill of Engineering Students with Transitional Links among the Basic
and Advanced Engineering Courses: Pre-investigated Case of Civil Engineering
 
ครั้งที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๕๗๗)  Verification of Inherent Learning Outcomes for Engineering Courses
เชื่อมโยงที่น่าสนใจ
เมื่อ KM คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวถึงวิชานี้
หรือ  เชื่อมโยงไปที่นี่

Universal Declaration of Human Rights 1948
(ปฏิญญาสากล ว่าด้วย สิทธิมนุษยชน)
A New Milestone: The First 7-8 Places 2000 Meters Kogarithmic Slide Cylinder
Computer History

กลับหน้าหลัก