ิีBuildingDesign.jpg วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖
การออกแบบอาคาร (Building Design)
ประมวลรายวิชา (มคอ.๓)  มหาวิทยาลัยนเรศวร ปรังปรุง ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
แนะนำ Text Book

เอกสารที่ได้มอบให้ในชั้นเรียน
คะแนนและเกรด มน. ๓๐๔๔๑๙   ใหม่
คะแนน และเกรด ม.อบ. ๑๓๐๕ ๔๒๖
BuildingDesign/BuildingDesign-cover.jpg
เอกสารประกอบการสอน
ความรู้พื้นฐานเรื่ององค์อาคาร อาคาร และโครงสร้าง (Word-pdf) 
Participants and Factors in Building Design

รายการคำนวณและแบบรูป (MSWord-pdf)  แก้ไข ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
รายการคำนวณและแบบรูป (PowerPoint-pdf)  แก้ไข  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
สัญลักษณ์ และคำย่อที่ใช้ในแบบวิศวกรรม
ฎหมายอาคาร
ความรู้พื้นฐานเรื่ององค์อาคาร อาคาร และโครงสร้าง (Word-pdf)  แก้ไข ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
กฎหมายอาคาร (MSWord-pdf)  แก้ไข ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
กฎหมายอาคาร (PowerPoint-อธิบายเบื้องต้นด้วยรูปภาพ-pdf)  ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
กฎหมายอาคาร (PowerPoint-เนื้อหาโดยสังเขป-pdf)  ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖

เปรียบเทียบวิเคราะห์ศัพท์อาคาร ในกฎหมายอาคารฉบับต่าง ๆ

กฎหมายอาคารทุกฉบับ ปรับปรุงแก้ไขเมื่อ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (๒๕๒๒) ฉบับที่ ๒ (๒๕๓๕) ฉบับที่ ๓ (๒๕๔๓) ฉบับที่ ๔ (๒๕๕๐)
กฎกระทรวงฉบับที่ ๖ (๒๕๒๗) ฉบับที่ ๔๘ (๒๕๔๐) ฉบับที่ ๖๐ (๒๕๔๙)
กฎกระทรวงฉบับที่ ๓๓ (๒๕๓๕) ฉบับที่ ๔๒ (๒๕๓๗) ฉบับที่ ๕๐ (๒๕๔๐)
กฎกระทรวงฉบับที่ ๓๙ (๒๕๓๗) ฉบับที่ ๖๓ (๒๕๕๑) 
กฎกระทรวงฉบับที่ ๕๕ (๒๕๔๓) ฉบับที่ ๕๘ (๒๕๔๖) ฉบับที่ ๖๑ (๒๕๕๐)

กฎกระทรวงกำหนดชนิดหรือประเภทของอาคาร หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบ งานออกแบบและคำนวณส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ 

กฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดิน ที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐
กฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ.๒๕๔๘
กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบฯ พ.ศ.๒๕๔๘
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินฯ พ.ศ. ๒๕๔๘

กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ.๒๕๕๐
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพฯ พ.ศ. ๒๕๔๓


แบบมาตรฐานงานชั่วคราว และความปลอดภัยในการทำงาน
(ทดลองจัดทำโดยแปลความจากประกาศกระทรวงฯ - โปรดใช้วิจารญาณ

บทความ
กฎกระทรวงว่าด้วยการตรวจสอบอาคารฯตามพรบ.ควบคุมอาคารฉบับที่ ๓ ฯ

โครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาประเทศไทย: อดีต สู่อนาคต
Infrastructure and the Development of Thailand: Past to Future

Embedded Knowledge and Skill of Engineering Students with Transitional Links among the Basicand Advanced Engineering Courses: Pre-investigated Case of Civil Engineering 
เชื่อมโยงที่สำคัญ
ตัวอย่างงานปรับปรุงอาคารเดิม (AIT Academic North Building)
นั่งร้าน แบบเหล็ก และอุปกรณ์
http://www.thaihvac.com
 หากต้องการให้เพิ่มการเชื่อมโยงโปรดแจ้งด้วย

มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง
ข้อมูลดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง

กลับหน้าหลัก