ิีBuildingDesign.jpg วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
การออกแบบสะพาน (Bridge Design)
BridgeDesign/BridgeDesign-cover.jpg
ประมวลรายวิชา (มคอ.๓)
แนะนำ Text Book
เอกสารรการสอน
บทที่ ๑ ทั่วไป
บทที่ ๒ ประวัติ และพัฒนาการสะพาน
บทที่ ๓ องค์ประกอบ และจำแนกประเภทสะพาน

คำเตือน
๑. โปรดใช้วิจารญาณ เอกสารการสอนจัดเตรียม และใช้สอนเป็นครั้งแรก อาจต้องมีข้อแก้ไขปรับปรุง
๒. เอกสารมีลิขสิทธิ์ โปรดขออนุญาต ก่อนนำไปใช้

sdhabhon-DMT.jpg
บทความ
CIB 2004 Symposium
ASCE World Environmental and Water Resource 2006
EASEC 10
DOH-3-2008
EIT-WRE 4 (บทความรับเชิญ การประชุมวิชาการแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๔)

เชื่อมโยงแนะนำ
Noteable Bridge by Jackson Baker Team
Roman Bridge in Wigipedea
Most unusual bridges in the World's
 หากต้องการให้เพิ่มการเชื่อมโยงโปรดแจ้งด้วยกลับหน้าหลัก