นายสถาพร โภคา

เกิดวันที่ ๒๗  กรกฎาคม ๒๕๐๓
ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปีพ.ศ. ๒๕๒๗
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ว.ศ.บ.โยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. ๒๕๒๘
M. Eng. จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐
D.Eng. จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑

ปัจจุบัน
รองศาสตราจารย์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญวิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธา หมายเลข ส.ย. ๔๕๙๔
อนุกรรมการหน่วยเฉพาะกิจพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม สมาคมวิศวกรรมสถานแห่ง ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๔๑- ปัจจุบัน
อนุกรรมการขนส่งและการจราจร
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่ง ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๔๘
กรรมการโครงการ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่ง ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ - ปัจจุบัน

ตัวอย่างงานและประสบการณ์
Biodata-SB/bio-work-001.jpgBiodata-SB/bio-work-002.jpgBiodata-SB/bio-work-009.jpgBiodata-SB/bio-work-008.jpg
Biodata-SB/bio-work-004.jpg
Biodata-SB/bio-work-017.jpgBiodata-SB/bio-work-016.jpgBiodata-SB/bio-work-015.jpgBiodata-SB/bio-work-031.jpg
Biodata-SB/bio-work-003.jpgBiodata-SB/bio-work-021.jpgBiodata-SB/bio-work-019.jpgBiodata-SB/bio-work-018.jpgBiodata-SB/bio-work-22.JPG
คำนวณออกแบบ  ควบคุม และบริหารงานก่อสร้าง อาคาร ถนน สะพาน ทางยกระดับ ท่าเรือ และอื่น ๆ ที่สำคัญได้แก่ ทางอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลเวย์) ทางแยกต่างระดับ ๑๕ แห่งบนทางหลวง พิเศษกรุงเทพชลบุรี และถนนวงแหวนรอบนอก ฝั่งตะวันออก สะพานข้ามทางแยก ๕ แห่ง (กรุงเทพมหานคร) สร้างแบบมาตรฐานงานสะพาน (กรมโยธาธิการ) งานฟื้นฟูบูรณะเมืองพัทยา-ถมทะเล ท่าเทียบเรือ และปรับปรุงชายหาด (กรมโยธาธิการ) อาคารพัทยาบีชคอนโดทาวน์ อาคารชะอำบีชอเวนิว อาคารโรงพยาบาลเปาโล (ใหม่) บางพลีคอมเพล็กซ์ และเมืองประชานิเวศน์ (การเคหะ แห่งชาติ) อาคารกลุ่มบริษัททีม โรงผลิตน้ำประปามหาสวัสดิ์ ระยะที่  ๒ โครงการศึกษาสภาพและแนวทางแก้ไขปปัญหาอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี แต่งตำราและสอนวิชา การออกแบบคอนกรีต เสริมเหล็ก การออกแบบอาคาร วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมทาง
Biodata-SB/bio-pub-003.jpgBiodata-SB/bio-pub-004.jpgBiodata-SB/bio-pub-006.jpgBiodata-SB/bio-pub-007.jpgBiodata-SB/bio-pub-008.jpgBiodata-SB/bio-pub-009.jpgBiodata-SB/bio-pub-015.jpg
Biodata-SB/bio-pub-002.jpgBiodata-SB/bio-pub-005.jpgBiodata-SB/bio-pub-011.jpgBiodata-SB/bio-pub-012.jpgBiodata-SB/bio-pub-013.jpgHighwayEng/HighwayEng-Cover.jpg

อยากทราบความลับอะไรมากกว่านี้ ดูจากไฟล์

กลับหน้าหลัก
  ๒๒ เมษายน ๒๕๕๐


#